باعنـایت به ضـرورت و اهمیت افزایش سـهم پژوهشـگران دانشـگاه در تولیـد و ترویـج علم درجـامعه علمی بین‌المللی، راهکارهـای ممکن برای افزایش کیفیت و کمیت مقالات خـارجی بررسـی و با بازنگری موارد هزینه کرد پژوهانه(Grant)مبنی بر پرداخت هزینه چـاپ مقالات، فراینـد کمک به چاپ مقالات خارجی در قالب کارگروه تخصصـی کمک به ارتقاء و پذیرش مقالات انجام خواهد شد .