1. تشویق مقالات خارجی- برابر آییننامه تشویق آثار
  2. پرداخت هزینه چاپ مقالات
  3. برگزاری دورههای مهارت افزایی
  4. کمک به چاپ مقاله به زبان‌خارجی با قابلیت نمایه‌شدن در پایگاه‌های ISI و scopus