1398-05-20
1398-05-25
پرداخت الکترونیکی هزینه های ثبت نام 1398-05-27
پایان زمان پرداخت هزینه های ثبت نام 1398-05-30
اعلام فهرست نهایی پذیرفته شدگان کارگاه 1398-05-31
تاریخ برگزاری 02-06 شهریور 1398