1397-04-31
1397-05-10
پرداخت الکترونیکی هزینه های ثبت نام 1397-05-11
پایان زمان پرداخت هزینه های ثبت نام 1397-05-15
اعلام فهرست نهایی پذیرفته شدگان کارگاه 1397-05-20
1397-06-04 09:00
1397-06-08 16:00