شروع ثبت نام 1398-03-20
پایان زمان ثبت نام 1398-12-29
تاریخ برگزاری 15 شهریور 1399