1397-05-31
1397-05-20
پرداخت الکترونیکی هزینه های ثبت نام 1397-05-27
پایان زمان پرداخت هزینه های ثبت نام 1397-05-30
اعلام فهرست نهایی پذیرفته شدگان کارگاه 1397-05-31
تاریخ برگزاری 11-15 شهریور 1397