1. تغییر زمان برگزاری کارگاه
زمان برگزاری 11 لغایت 15 شهریورماه 1397
2. شهریور 1397 - برگزاری کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی
پیش بینی برنامه برگزاری کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی
3. آغاز فعالیت کارگروه کمک به ارتقاء و پذیرش مقالات
کارگروه کمک به ارتقاء و پذیرش مقالات