1. شهریور 1397 - برگزاری کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی
پیش بینی برنامه برگزاری کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی
2. آغاز فعالیت کارگروه کمک به ارتقاء و پذیرش مقالات
کارگروه کمک به ارتقاء و پذیرش مقالات